Veľa sa hovorí o tom, ako je potrebné správne rozhodovanie a správne vyhodnocovanie dát alebo informácií, ktoré máme k dispozícií. Existuje na to spôsob, pokiaľ nemáme aspoň základný prehľad o reálnom stave a fungovaní procesov v spoločnosti, inštitúcii či napr. štáte?

Dáta tu sú! Len ich treba nájsť a spracovať . . . 

Dáta sú zbierané z rôznych zdrojov a uchovávané na rôznych miestach. Toto býva častokrát problém.  Práve preto je potrebné mať prehľad o tom, čo sa kde nachádza, aby sa niektoré dáta nestratili vo veľkých databázach. Toto sa nám podarilo vytvoriť za pomoci našich partnerov a ochotných ľudí, ktorí chcú posúvať procesy vpred.

Zadanie

Získať databázu o podávaní prihlášok žiakmi (r. 2020/2021) stredných škôl na vysoké školy a vizualizovať ju v reportovacom nástroji tak, aby boli tieto dáta použiteľné pri rozhodovacom procese používateľov (verejné inštitúcie, súkromné právnické osoby).

Proces

Za pomoci ústretových a ochotných pracovníčok CVTI a na základe spolupráce s IT Kraj, sa nám podarilo získať a spracovať dáta o stredných a vysokých školách na Slovensku. Tieto hovoria o tom, z akých konkrétnych stredných škôl sú žiaci prijatí a zapísaní na aké konkrétne vysoké školy resp. fakulty na univerzitách na Slovensku.

Poskytnuté dáta bolo potrebné najprv upraviť v reportovacom nástroji, nakoľko bolo treba pospájať a zadefinovať vzťahy medzi premennými tak, aby vedeli aj vo filtroch a vizualizáciách spolu komunikovať vybrané logické premenné. Doplnkovými filtrami boli aj mesto strednej školy a skratka vysokej školy. Pre úplnosť a pre lepšie znázornenie niektorých vzťahov sme do poslednej časti vybrali tabuľkový vizuál, ktorý sprehľadňuje dané dáta.

Na obrázku je znázornená hlavná strana reportu. 

Informačné zistenia

           Približne 50% žiakov stredných škôl sa bezprostredne po jej ukončení rozhodne nastúpiť na vysokú školu.

           Priemerná úspešnosť fakúlt vysokých škôl v oblasti získavania žiakov, ktorí chcú študovať,  je 72%.

           Žiaci gymnázií sú v priemere na 66% rozhodnutí na akú školu resp. fakultu pôjdu. 

 

V TOP 10  stredných škôl v oblasti počtu prijatých žiakov na vysoké školy je:

            7 z 10 škôl, v ktorých chcú žiaci pokračovať v štúdiu, sú gymnázia.

           10 z 10 škôl, z ktorých chcú žiaci študovať technické oblasti sú stredné odborné alebo priemyselné školy.

            7 z 10 škôl, z ktorých chcú žiaci študovať manažment alebo ekonómiu sú obchodné akadémie.

            Žiaci gymnázií sa hlásia najviac na:

 • Právnickú fakultu UK,
 • Prírodovedeckú fakultu UK,
 • Filozofickú fakultu UK,
 • Lekársku fakultu UK,
 • Lekársku fakultu UPJŠ,
 • Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE,
 • Filozofickú fakultu UPJŠ,
 • Fakultu podnikového manažmentu EU,
 • Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK,
 • Fakultu elektrotechniky a informatiky STU.

Záver, súvislosti a odporúčania

Report zobrazuje absolútne hodnoty prijatých a zapísaných žiakov na vysoké školy a nezachytáva ďalšiu úspešnosť pokračovania týchto žiakov na konkrétnych fakultách alebo iné skutočnosti. 

Najviac žiakov pokračuje v štúdiu z gymnázií, no ďalším fenoménom je aj to, že títo žiaci nemajú jasnú preferenciu o tom, kam by chceli ísť po maturite. To môže odrážať viacero faktorov, ktoré na nich vplývajú. Môže to byť napr.:

 • nedostatočná komunikácia a prezentácia informácií o fakultách na webe,
 • nedostatočná proaktivita alebo nevhodná kombinácia nástrojov marketingovej komunikácie fakúlt na veľtrhoch vysokých škôl, promo videách a pod.,
 •  nedostatočné profesijné školenia a kurzy žiakov na stredných školách,
 • nerozhodnosť jednotlivca vzhľadom na rôzne externé faktory (spolužiaci, kamarátstva, iné vzory, iná preferencia potrieb jednotlivca,…),
 • obchodné spoločnosti alebo fakulty robia aktivity, ktoré nie sú vzájomne prepojené a podporené,
 • mnohé iné. 

Firmy si uvedomujú potrebu a vedia, že ak chcú byť dlhodobo obchodne a spoločensky aktívne, musia mať kvalifikovaný personál. Tento fakt odráža aj to, že sa snažia nalákať žiakov stredných škôl na vybrané fakulty za účelom udržania si kontaktu so študentmi a rozvoja ich talentov. Následne ich vedia zamestnať a udržať v kraji. Vzájomná podpora je nevyhnutná a preto v Accencis veríme, že aj tieto reporty budú slúžiť na podporu spolupráce verejných inštitúcií a obchodných spoločností za účelom vytvorenia pridanej hodnoty praxe vysokým školám, ale aj systematickej výchove osobností a pokračovateľov na rôznych pozíciách vo firmách. 

O ostatných prepojenia a iných záveroch sa viete dočítať aj na: https://www.itkraj.sk/blog/ktore-stredne-skoly-produkuju-najviac-prvakov-na-nasich-univerzitach

Pokračujeme . . .

Tento report je časťou zo súboru reportov venovaných tejto problematike ohľadne školstva na Slovensku. V ďalšej sérii sa budeme zaoberať konkrétnymi odbormi stredných a vysokých škôl a tým, aký je ich vzájomný vzťah v počtoch prijatých a zapísaných študentov.   

IT Kraj & Accencis